Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida är privat och uttrycker endast mina personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Utbildning och Arbetsmarknad – Missmatch eller en naturlig utveckling.

Politik, Trender och Framtiden, Uncategorised Posted on lör, september 02, 2023 20:13

Debatten är intensiv – det behövs arbetskraft överallt men ingen vill utbilda sig till vissa yrken särskild inom hantverk och industrin, men andra yrken väcker stort intresse. En liten tillbaka blick är viktig för att förstå.

För i tiden vid industrialismens början – ska bönder och trälar utbildas från staten för att kunna tar jobben inom den industri som håller på växer fram– men det borgerskapet och adeln behöll taktpinnen.  Arbetarna utbildades precis till det sysslor det behöver utföra – yrkeskunskaper för att erhålla dessa jobb. Staten såg till att dessa yrkesutbildningar syftade till jobb – för individens och landets ekonomi bästa. Det har varit viktig för att göra bönder till arbetare. För det avancerade jobben startades läroverk oftast en privilegiet till borgerskap och adeln. Det fanns inte en valfrihet – klassresans tid hade inte kommit. Det fanns ett osynligt kontrakt mellan staten och företagen.

Bönderna blir Arbetarklassen och gjorde sin klassresa men även deras barn skolades in i samma yrken – så skapades många gånger en bruksmentalitet – ut från folkskolan in i bruket. Sedan under 50 talet gavs även arbetsklassen via folkhögskolor, studiecirklar möjlighet att utöka sina skills för att erhålla högre tjänster – det behövdes. Det skapades karriärvägar – men redan då behövdes import av arbetskraft för de enklare jobben i Sverige. Tjänstesektorn växte – och därmed behov av allt fler med högre utbildningar.

Nu startade en utbildningsrevolution under 60-70- 80 talet – högre utbildningar blir mer och mer tillgänglig för hela samhället. Föräldrarna vill att deras barn skulle har bättre chanser än det själva. Ju mer man utbildade sig desto mera blev det gamla arbetsklassens yrken impopulära.

 Samtidig som industrin och arbetsmarknaden tror fortfarande att staten ska försörjer dom med arbetskraft  och helst billig. Trots att alla sociala förmåner är dessa yrken fortfarande relativ ointressanta idag för ungdomarna. Även arbetslösa väljer inte dessa yrken. Dessa väljer yrken och karriärvägar inom tjänstesektorn och särskild inom nya arbetsmarknadens områden.

Konkurrensen om dessa unga människor blir tuffare och tuffare – det väl första gången sedan industrialismens uppkomst att det är arbetstagarens marknad. Och dessa ungdomar har helt andra preferenser och nöjer sig inte med enbart en bra lön.

Detta är något manga företag har inte insett och har inte reagerat på……..staten skapar fortfarande utbildningsmöjligheter – men ungdomar väljer inte dessa. Man tar inte ett jobb för att överleva utan den ska även matcha livsstil och det egna preferenser.

Kraven från arbetsmarknaden blir allt större på arbetskraftsinvandring – att hitta människor som tar alla jobb för lön som garanterar överlevnad.

På ena sidan tycker jag att vara ungdomar är kloka och  generationen som är född på 80 talet och framåt – har frigjord sig från det systemet där statens uppgift har alltid varit att försörja företagen med arbetskraft och inte att utveckla själva människan…………för mig ett paradigmskifte.

Vad betyder det för företagen – ju det måste vara attraktiva, tänka om och ser till att arbetsuppgifter är intressanta, arbetsmiljön schysst och utvecklingsmöjligheter är stora. Dessa attributer lockar dagens svenska ungdomar – förändrar man inte sig så blir man beroende av arbetskraft från länder där människor inte kommit så långt i sitt självförverkligande………….

Jag tycker att vara svenska ungdomar är välutbildade kan tar till sig nya sätt att jobba, tänker och fungerar utmärkt i Team. Företagen kan inte längre vara säker att utbildningsväsendet försörjer alla med duktiga anställda ( ordet arbetskraft är nog lite fel) – utan måste själv funderar hur det själva kan bli attraktiva – Ungdomsbarometers analyser kan ger en tydlig vägleding.Livets Mening – leva i det genomtänkta systemet som inte tar hänsyn till själva människan

Trender och Framtiden Posted on tis, augusti 08, 2023 09:27

Nu vill jag konstatera att jag inte är en kommunist, motståndare till kapitalism – men jag funderar lite över ”Livets Mening”.

Där födds vi, och alla runt om oss hälsar oss välkomna och är glada, föräldrar har gjort sitt och på väg att reproducerar sig själva minst 2 barn ( för att samhället ska kunna består och utvecklas) – just det samhället som behöver arbetskraft.

Redan tidig vi 3 års ålder (ej dagis inräknat, har lagt upp en plan för vår framtid )– finns det en långfristig läroplan som ( staten och kapitalet tagit fram )som vi ska följer tills vi är kompatibel till arbetsmarknaden. Det vad Staten egentligen gör att försörja bolag och organisationer med kvalificerad arbetskraft, så att särskild dessa företag kan göra vinster och betalar löner och skatt. Med skatten betalar man statens utgifter och men lönerna håller man i gång ekonomin och köpkraften, som i sin tur ger företagen igen vinster för att kunna betala skatter. Tyvärr väljer fler och fler offentliga organisationer – därav uppstår en brist på arbetskraft …………………

Det blir nu det blir lite jobbig – när unga människor väljer att utbilda sig längre och längre och tillägnar sig kunskaper, färdigheter och kompetenser som kanske inte behövs på arbetsmarknaden, men som är intressanta som det gillar att ta till sig uppstår en kompetensbrist. Dessa personer helt enkelt gör det vad det vill – och inte vad företagen behöver. Samt att har en stor förmåga att i ifrågasätta och sätter krav på företag och organisationer innan det tar ett avlönat arbete – vissa företag och organisationer blir utan arbetskraft – det har inte någon attraktivitet.

Dessa unga människor har sett att deras föräldrar blir utbrända och har besvär av allt tidigare kroppsarbete – det har krämpor, sjukdomar och är helt enkelt är sjuka. Särskild dessa med låga löner som även hade ett kroppslig hårt arbete inom det yrken där man hela tiden söker folk.  Dessa personer blir nu i övre medelålder utsorterad och är inte längre prioriterad av företagen och organisationer.

Staten tar här igen hand om den utsorterade skaran av arbetskraft tills man dör – och tar kostnaderna.

Systemet är så finurligt byggd – att den ser till redan från början när du är barn att den bygger drömmar om nutid och framtiden ………………och där det skapas önskningar som bygger på konsumtion av varor och tjänster. VILL HA principen

Detta gör att strävan att jobba ännu mera eller studerar längre för att få högre tjänster håller själva hjulet i ekonomin i gång – och därmed även vinsterna till företagen och intäkter till staten i form av skatter. När sedan ingen vill har jobb i det oattraktiva branscher och yrken med lägre löner och där man sliter ut sig kroppslig – behöver företagen och organisationer arbetskraft från länder – där man har ännu mera konsumtionsdrömmar.

Som gammal man tänker jag oftast – varför har du slitet så mycket hela ditt liv – ju jag hade rolig och trivdes med jobbet samt kunde mig unna det mesta – drivkraften. Ni vet bil, hus, långe semester, fina viner och middagar………….jag höll ekonomin igång. Som tur byte jag med 40 banan till ett ”sundare” liv – förhoppningsvis men med samma konsumtionsbegär…………………

Det just det konsumtionsbegär som gör att vi blir lätt ett offer för arbetsmarknaden – genom att vi behöver arbetar mera för att erhålla den lön som behövs för att kunna hålla var livsstil flytande.

Tänk på det: ingen företag och organisation tänker på Dig – när du är slut i kroppen och  inte längre attraktiv på arbetsmarknaden efter du fylld 50.

Tidigare hade staten råd med att försörjer Dig via pension efter du har jobbar i många år. Idag måste du för att överleva har lagt undan pengar själv eller jobbar på ett företag som har betalt in i Din tjänstepension. Men katastrofen är ju förtidssjukskrivning för att du slut i kroppen……av allt arbete. Men det finns ju alltid tomburkar att panta…………

Kapitalismen är tuff den tänker alltid på att maximera vinsten och minimerar kostnader. Detta ger vinst och detta är en bra drivkraft. Särskild skatterna är utsatta och alla vill sänker…..– men vad skulle händer som staten inte bekostar och ”producerar” arbetskraften kostnadsfritt till systemet ? Samt tar hand om ”konsekvenserna” av slitage och förbrukning av arbetskraften ?

Jag skulle vilja ser mera av en ”social marknadsekonomi” – Social marknadsekonomi (tyskaSoziale Marktwirtschaft) är en social form och ekonomisk doktrin utvecklad i Västtyskland efter andra världskriget. I en social marknadsekonomi fungerar marknaden fritt, men staten kontrollerar ekonomin, t.ex. jämna ut konjunktursvängningar och tar hand om socialförsäkringen. Den sociala marknadsekonomin syftar till att ta hänsyn till människor.[1] Müller-Armack presenterade den sociala marknadsekonomin som en tredje väg mellan laissez-faire liberalism och en planekonomi.[2

JUST TA hänsyn till MÄNNISKORKampen om arbetskraft blir tuffare och tuffare

Politik, Trender och Framtiden Posted on fre, juni 30, 2023 15:06

Skola Utbildning Arbetsmarknaden sett ur ett annat perspektiv

Utbildning – Utbildning och skolan är viktig enligt rykten behöver du en utbildning som är lång och har höga akademiska meriter. Medans Arbetsmarknaden skriker alltid efter folk som har det ”just in time” kunskaper för att kunna tar det jobb som erbjuds just nu. Utvecklingen går framåt allt snabbare och utbildningsinstitutioner hänger inte riktig med idag. Det ”producerar” inte längre det vad arbetsmarknaden behöver, strukturer är ett hinder för förändring. Därav uppstår det alltid kompetensbrist och den kommer blir större och större om vi inte tänker om. Även yrkeshögskolan som engång skapades för att reagerar snabb blir mer och mer en institution med allt längre utbildningar, med samma innehåll och ”säkra” kort i utbildnings portföljen, utförd av stora aktörer. Där många platser inom den ”traditionella” branscher står tomma –

När man ser tillbaka historiskt så erhöll man ”utbildning” via att man lärde sig kunskaper, färdigheter och kompetenser från någon annan – och förde det sedan vidare. Sedan fanns det ett strukturerade lärande via det olika hantverksskråen inom det olika ”Yrken” , även användes utbildningen för att skapa och behålla en viss överklass. Trossamfund och kyrkor lärde ut sina ” lärdomar” men dessa hade ett underliggande syfte att ”fostra” och ”styra” oftast i samarbete med det världsliga styret. Dessa hade tolkningsföreträde vad som är rätt och vad som är fel. Att behålla stora delar av befolkningen okunnig underlättade ju styrningen av staten och kungariken. Den så kallade ” klassresan” kunde endast skapas via konstnärliga egenskaper eller framgång på slagfältet.

I början av 1800 talet började industrisamhället och man upptäckte att man behöver utbilda arbetskraft för att kunna sköta nya typer av jobb. Läsa, skriva och räkna blev viktig och även där blev kyrkan och församlingar viktiga – men även staten upptäckte att för att kunna utveckla landet och skapa förutsättningar för företagen att växa behöver vi utbildade personer. Man skapade för den vanliga befolkningen utbildningsmöjligheter – men precis till den nivån som gjorde att det inte kunde tänka självständig – bara så att det kunde tar alla jobb som fanns. För de högre stånden skapades även ”högre läroverk” –   utbildning och kompetens på högre nivå har varit viktig även nu för att behålla makten.

Utbildning har alltid haft ett underliggande syfte – att försörjer arbetsmarknaden med arbetskraft, inte för att medborgarna kan förverkliga sig själva och utvecklas enbart som personer. Staten hade som mantra vilket är ju solklart – har alla jobb och arbete så hår alla inkomster och ett bra liv – samt företag och den enskilde kan betala skatt som bekostar välfärden. Redan i slutet på 50 talet när Sverige industri gick på högvarv – behövde man importera arbetskraft från andra länder – den egna nu mera välutbildade befolkningen – räckte inte till utan även vilde inte tar längre dessa ” enkla” jobb. Denna typ av jobb vi kallar det gymnasiala jobben idag – sjönk i attraktivitet. Att göra en utbildnings karriär och läser på högskolan har varit ett mantra för regeringar till idag, något som gjorde att högskolesektorn växte otrolig mycket och i befolkningen skapades de en tro ” för att kunna erhålla jobb i framtiden behöver du en högskoleutbildning”. Enligt en studie från Stockholms Universitet – har 60 % av alla jobb har arbetsuppgifter som skulle kunna genomföras med en gymnasial utbildning.

Idag har vi överallt en kompetensbrist inom många branscher – men det har vi alltid haft – men dagens ungdomar och arbetstagare tänker inte längre – jag utbildar mig inte för att erhåller ett jobb – utan jag utbildar mig för att hittar mina intressen för att kunna leva det liv som jag vill.

Den stora skillnaden att Arbetsmarknaden där företag har ännu inte insett ” att den tid är förbi ”– där staten och samhället har varit en pålitlig leverantör av välutbildad arbetskraft som gör att företagen kan upprätthålla sin produktion och göra vinster.

I stället är det arbetstagaren som väljer – vem som kan drar nytta av mina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Vem tror jag på – vilket företag passar mig och erbjuder tjänster som väcker mitt intresse.

Företag som är smarta har sedan länge arbetet med sin attraktionskraft – tänkt om och tänkt nytt. Det finns företag inom alla branscher som är attraktiva särskild inom det nya branscher – som inte har en gammaldags organisationsstruktur.

Företagen och även arbetsgivarorganisationer behöver komma bort från sitt strukturerad sätt att ser på arbetsmarknaden med ett enda syfta ” Att någon annan ska fixa kompetensförsörjningen”.

För att i framtiden attraherar arbetskraft behöver man personifierar olika yrken – särskild inom samma bransch för att tilltala den enskilde medborgaren. Den som söker jobben har ju olika skäl för att jobba

  • Kulturell bakgrund – attraktivitet av branschen och yrken inom olika målgrupper
  • Ekonomi – attraktiva löner – viktig särskild inom vissa åldersgrupper
  • Personliga skäl – det egna preferenser för livet, livsstil. Livssituation, Balance i livet
  • Arbetets innehåll – motsvarar mina intressen, livsstil, arbetstider, utvecklingsmöjligheter  

Kanske vi bör företagen även lyfta blicken och tänker mera i kompetensförsörjningen – lika som vi jobbar för att attrahera kunder. Särskild när marknaden – tillgång på personer som kan blir en kvalificerad arbetskraft blir genom åldersstrukturen i befolkningen – blir mindre och mindre – men konkurrenterna blir fler och fler.

Att väcker intresse måste man tidig – barn och ungdomar följer via sociala media tidig branscher, personer och företag. Det gäller att tidig kommunicerar mot tanken att alla kan blir en framtida medarbetare och det gäller att skapa sig ett varumärke.

Da blir det kontraproduktiv att hela tiden ” klaga” utan det blir viktigare att kommunicera att DU ska blir en del av vårt gemensamma framtid. Det gäller att göra en 360 grader…………