Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida är privat och uttrycker endast mina personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Vill du leva frisk länge, jobbar mindre och erhåller högre lön är det viktig att du läsa denna text.

Politik, Trender och Framtiden Posted on mån, juli 24, 2023 16:27

Är det dumt att välja  en traditionell yrkeskarriär – är akademiker det stora vinerna i framtiden medans du som behövs på golvet missgynnas ?

Alla skriker efter yrkesarbetare med gymnasial bakgrund – alla branscher har brist och det kommer även att bestå i framtiden. Varför är det så – under lång tid har man lobbat för att alla ska göra en akademisk karriär – det är välstånd, arbete och ett gott liv, och all statistik tyder på detta – även som jag beskriver nedan.

Även i gruppen nya svenskar är strävan stort att ge sig själva eller särskild sina barn en akademisk karriär. Att vara en yrkesarbetare inom det olika branscher även inom vård och omsorg anses inte vara en framtid.

Nu tar jag ut en liten annat perspektiv på detta tänket – och måste faktisk ger unga människor rätt som väljer en akademisk karriär.

Anställda delas ofta upp i två grupper på arbetsmarknaden, arbetare och tjänstemän.

Tjänstemän är de som arbetar på kontor eller i förberedande arbetsuppgifter. Arbetare är de som arbetar i den direkta verksamheten.

Tjänstemän är de personer där lönen och villkoren bestäms av arbetsgivarens utbyteskostnad för den enskilde individen. Utbyteskostnad är lika med kostnaden för rekrytering, upplärning och produktionsförluster.

Arbetare är de personer där lönen och villkoren bestäms av gruppens kollektiva styrka. I tjänstemannaarbeten är oftast utbyteskostnaden högre än den kollektiva styrkan. I arbetares arbeten är utbyteskostnaden lägre än den kollektiva styrkan.

 Arbetarnas utbyteskostnad blir inte högre på grund av utbildning och ökade kunskaper. En med lång utbildning i ett arbetararbete har inte högre lön, däremot har hon sannolikt lättare att hitta ett nytt arbete än en person med kort utbildning.

Källa arbetsmarknad.se

Yrkeskarriärakademisk karriär
Börja jobbar inkl. utbildning16 års åldervid 25 års ålder
kroppslig betungande jobbjanej
Risk för förslitningsskadorjanej
Arbetsår till pension just nu51 år42 år

Se man till ovanstående statistikerna särskild (ohälsotrappan – källa socialstyrelsen) så förväntas en arbetare – jobbar nästan tio längre till den har anspråk till sin pension – och risken för att redan under kvalificeringstiden till pensionen blir oförmåga att arbeta är mycket hög – som i sin tur ger mycket mindre pension utbetalningarna.

Ojämlikhet i psykisk hälsa är konsekvensen av sammanvävda och interagerande fenomen. Att kombinera olika sociala positioner i analyserna (komplex ojämlikhet) ger värdefull information om hur sociala positioner samspelar och resulterar i både förstärkande och dämpande effekter på ojämlikhet i psykisk hälsa. De viktigaste bestämningsfaktorerna för både de komplexa ojämlikheterna och den inkomstrelaterade ojämlikheten i alla studerade utfall var kopplade till sysselsättning och inkomst. Förutom de med låg inkomst, så har vissa grupper genomgående högre förekomst av psykiska besvär såsom icke-heterosexuella, mottagare av ekonomiskt bistånd, arbetslösa unga vuxna samt ensamstående föräldrar. Denna utveckling tycks bland annat bero på påfrestningar i arbetsmiljön, många arbetsgivares negativa inställning till äldre yrkesverk[1]samma och arbetstagarnas värdering av sin fritid. Sverige har ändå ett högt arbetskraftsdeltagande jämfört med andra europeiska länder.

SUMMA av ovanstående fakta är tydlig – väljer du en akademisk karriär har du bättre förutsättningar för att kunna med bra hälsa startar ditt liv som pensionär. Även på vägen ditt har du större möjligheter att tjänar en högre lön, har ett bättre liv och kunna tar hand om din hälsa – samt att varje gång du tillägnar Dig kompetensutveckling – kunna ökar din lön och dina förmåner.

KAN MAN INTE GÖRA NÅGOT ANNAT:

Tänk om du som yrkesarbete inom vissa bristyrken skulle har rätt (att lik akademiker i pension efter 42 år i arbetslivet)……..och sedan kunna jobbar vidare med skatteminskning om du orkar.     Blir kock, undersköterska och går i pension vid 57 års ålder. Tror intresset skulle stiga att välja arbetaryrken……

Ni som känner mig ser jag alltid på möjligheter ……..men det oftast systemet som vi har byggd upp är ett hinder.

Anmärkning.

Jag själv arbetade redan fullt vid 16 år ålder inom besöksnäringen – i produktion även som företagare med långa dagar 16-18 timmar och sex dagar i veckan. Men genom min gamla lärares försorg och framåtsyftande tänk –(tar gymnasieexamen) hade jag möjlighet att vid 40 år ålder byter karriär till ”tjänstemansidan” och därmed behåller en god hälsa och även återhämtar mig. Idag är jag 66 och orka i kroppen och hjärnan – något som jag säkerligen inte skulle har gjort om jag fortsatte inom samma ” yrke” på golvet. Förutom eventuella kroppsliga hinder – skulle jag även fallit för åldersdiskrimineringen ……vem vill har en ” gammal” gubbe över 50 år.

Som sagt ser denna inlägg som en diskussion i helheten på hur arbetsmarknaden ser ut och vilka hinder och möjligheter som kan finnas – när man belyser utmaningarna från olika fokusperspektiv. Där kanske alla parter behöver sätter sig ner och analyserar olika perspektiv.Kampen om arbetskraft blir tuffare och tuffare

Politik, Trender och Framtiden Posted on fre, juni 30, 2023 15:06

Skola Utbildning Arbetsmarknaden sett ur ett annat perspektiv

Utbildning – Utbildning och skolan är viktig enligt rykten behöver du en utbildning som är lång och har höga akademiska meriter. Medans Arbetsmarknaden skriker alltid efter folk som har det ”just in time” kunskaper för att kunna tar det jobb som erbjuds just nu. Utvecklingen går framåt allt snabbare och utbildningsinstitutioner hänger inte riktig med idag. Det ”producerar” inte längre det vad arbetsmarknaden behöver, strukturer är ett hinder för förändring. Därav uppstår det alltid kompetensbrist och den kommer blir större och större om vi inte tänker om. Även yrkeshögskolan som engång skapades för att reagerar snabb blir mer och mer en institution med allt längre utbildningar, med samma innehåll och ”säkra” kort i utbildnings portföljen, utförd av stora aktörer. Där många platser inom den ”traditionella” branscher står tomma –

När man ser tillbaka historiskt så erhöll man ”utbildning” via att man lärde sig kunskaper, färdigheter och kompetenser från någon annan – och förde det sedan vidare. Sedan fanns det ett strukturerade lärande via det olika hantverksskråen inom det olika ”Yrken” , även användes utbildningen för att skapa och behålla en viss överklass. Trossamfund och kyrkor lärde ut sina ” lärdomar” men dessa hade ett underliggande syfte att ”fostra” och ”styra” oftast i samarbete med det världsliga styret. Dessa hade tolkningsföreträde vad som är rätt och vad som är fel. Att behålla stora delar av befolkningen okunnig underlättade ju styrningen av staten och kungariken. Den så kallade ” klassresan” kunde endast skapas via konstnärliga egenskaper eller framgång på slagfältet.

I början av 1800 talet började industrisamhället och man upptäckte att man behöver utbilda arbetskraft för att kunna sköta nya typer av jobb. Läsa, skriva och räkna blev viktig och även där blev kyrkan och församlingar viktiga – men även staten upptäckte att för att kunna utveckla landet och skapa förutsättningar för företagen att växa behöver vi utbildade personer. Man skapade för den vanliga befolkningen utbildningsmöjligheter – men precis till den nivån som gjorde att det inte kunde tänka självständig – bara så att det kunde tar alla jobb som fanns. För de högre stånden skapades även ”högre läroverk” –   utbildning och kompetens på högre nivå har varit viktig även nu för att behålla makten.

Utbildning har alltid haft ett underliggande syfte – att försörjer arbetsmarknaden med arbetskraft, inte för att medborgarna kan förverkliga sig själva och utvecklas enbart som personer. Staten hade som mantra vilket är ju solklart – har alla jobb och arbete så hår alla inkomster och ett bra liv – samt företag och den enskilde kan betala skatt som bekostar välfärden. Redan i slutet på 50 talet när Sverige industri gick på högvarv – behövde man importera arbetskraft från andra länder – den egna nu mera välutbildade befolkningen – räckte inte till utan även vilde inte tar längre dessa ” enkla” jobb. Denna typ av jobb vi kallar det gymnasiala jobben idag – sjönk i attraktivitet. Att göra en utbildnings karriär och läser på högskolan har varit ett mantra för regeringar till idag, något som gjorde att högskolesektorn växte otrolig mycket och i befolkningen skapades de en tro ” för att kunna erhålla jobb i framtiden behöver du en högskoleutbildning”. Enligt en studie från Stockholms Universitet – har 60 % av alla jobb har arbetsuppgifter som skulle kunna genomföras med en gymnasial utbildning.

Idag har vi överallt en kompetensbrist inom många branscher – men det har vi alltid haft – men dagens ungdomar och arbetstagare tänker inte längre – jag utbildar mig inte för att erhåller ett jobb – utan jag utbildar mig för att hittar mina intressen för att kunna leva det liv som jag vill.

Den stora skillnaden att Arbetsmarknaden där företag har ännu inte insett ” att den tid är förbi ”– där staten och samhället har varit en pålitlig leverantör av välutbildad arbetskraft som gör att företagen kan upprätthålla sin produktion och göra vinster.

I stället är det arbetstagaren som väljer – vem som kan drar nytta av mina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Vem tror jag på – vilket företag passar mig och erbjuder tjänster som väcker mitt intresse.

Företag som är smarta har sedan länge arbetet med sin attraktionskraft – tänkt om och tänkt nytt. Det finns företag inom alla branscher som är attraktiva särskild inom det nya branscher – som inte har en gammaldags organisationsstruktur.

Företagen och även arbetsgivarorganisationer behöver komma bort från sitt strukturerad sätt att ser på arbetsmarknaden med ett enda syfta ” Att någon annan ska fixa kompetensförsörjningen”.

För att i framtiden attraherar arbetskraft behöver man personifierar olika yrken – särskild inom samma bransch för att tilltala den enskilde medborgaren. Den som söker jobben har ju olika skäl för att jobba

  • Kulturell bakgrund – attraktivitet av branschen och yrken inom olika målgrupper
  • Ekonomi – attraktiva löner – viktig särskild inom vissa åldersgrupper
  • Personliga skäl – det egna preferenser för livet, livsstil. Livssituation, Balance i livet
  • Arbetets innehåll – motsvarar mina intressen, livsstil, arbetstider, utvecklingsmöjligheter  

Kanske vi bör företagen även lyfta blicken och tänker mera i kompetensförsörjningen – lika som vi jobbar för att attrahera kunder. Särskild när marknaden – tillgång på personer som kan blir en kvalificerad arbetskraft blir genom åldersstrukturen i befolkningen – blir mindre och mindre – men konkurrenterna blir fler och fler.

Att väcker intresse måste man tidig – barn och ungdomar följer via sociala media tidig branscher, personer och företag. Det gäller att tidig kommunicerar mot tanken att alla kan blir en framtida medarbetare och det gäller att skapa sig ett varumärke.

Da blir det kontraproduktiv att hela tiden ” klaga” utan det blir viktigare att kommunicera att DU ska blir en del av vårt gemensamma framtid. Det gäller att göra en 360 grader…………