Ni under om den höga Elpriset. Här är fakta –

Med elmarknad avses den marknad som byggs upp av affärsrelationerna mellan de aktörer som är inblandade i produktion, leverans och konsumtion av elektricitet och där det råder konkurrens mellan aktörer med samma roll.Elektricitet är av naturen svår att lagra och måste vara tillgänglig när den behövs. Till skillnad från andra produkter är det inte möjligt under normala driftförhållanden att lagra, fördela eller att ha konsumenter i kö för att få tillgång till produkten. Behovet och produktionen skall vara i balans och varierar också kontinuerligt. Om det är obalans mellan produktion och konsumtion ökar eller minskar hastigheten på generatorerna och gör att nätfrekvensen (antingen 50 eller 60 hertz) ökar eller minskar.Varje elproducerande företag som säljer/köper el på elbörsen har en balansansvarig. Den balansansvarige har till uppgift att ekonomiskt och tidsmässigt planera så att producerad och förbrukad elenergi i största möjliga mån överensstämmer genom elhandel eller egen produktion. Eventuella skillnader som uppstår debiteras ekonomiskt i efterhand. Vid obalans i elnätet så sjunker frekvensen. Det är Svenska kraftnät som ser till att det råder balans mellan förbrukad energi och tillverkad energi. Idag sker det huvuddelen av balanshållningen i Sverige med hjälp av vattenkraft.

Det var den borgerliga regeringen 1991-1994 som inledde arbetet med att reformera elmarknaden som en del i ett större avregleringsprogram för att ”återställa en fungerande marknadsekonomi” (Prop 1993/94:162). Man menade att ”Sveriges effektivitetsproblem i stor utsträckning beror på att marknadsmekanismerna på centrala områden har satts ur spel”. 

För elmarknadens del ville man skapa ett regelverk som möjliggjorde ett ”mer rationellt utnyttjande av produktions- och distributionsresurserna” och som gav kunderna ”flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser”.

När den socialdemokratiska regeringen efter valet 1994 tog över frågan hade man en liknande inställning. En ny ellagstiftning med konkurrens i elhandeln förespråkades med motivet att det ”ökar valfriheten för elkonsumenterna och skapar förutsättningar för en ökad pris- och kostnadspress inom elförsörjningen” (Prop 1994/95:222). Jane Cederqvist, som då var statssekreterare i näringsdepartementet, under energiminister Jörgen Andersson (S), bekräftar bilden att ökad konkurrens och lägre priser var viktiga mål med politiken.
– Syftet var att medborgarna och industrin skulle få lägre elpriser. Genom att man utsatte själva elproduktionen för konkurrens och tillskapade en elbörs. Men det fanns också en bakgrund i att vi märkte att industrin förhandlade till sig lägre elpriser på hushållens bekostnad. Trots att systemet skulle bygga på att alla betalade självkostnadspris för elen. Detta gjorde 1996.

Hur sätts priset ?

Spotpris är det pris som elbolag köper in elen för. Priset sätts som bekant på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av tillgång och efterfrågan. Spotpriset på elbörsen Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader men bör ses mer som ett riktpris/marknadspris för vad du som konsument kommer få betala för din el. 

Enkelt uttryck – som Potatisbonde säljer du Dina svenska potatis till Svenska kunder för 8 kr kilo, allt fungerar väl tillgången är god och priset är stabil. Nu kommer några stora tyska långtradare och vill köper Dina potatis – det brist i Tyskland. Det erbjuder Dig – 40 kronor per kilo – Såklart utifrån marknadsekonomiska principer säljer du såklart till Tyskarna, och om Dina svenska kunder vill har potatis – så måste det betalar kanske till om med 41 kronor………Det är inte ditt problem om svenskarna inte har råd – och svälter………..Så här fungerar det även med EL……via införsel av Nord Pool

Nord Pool är Europas ledande marknadsplats för el som erbjuder handel, clearing och tillhörande tjänster på både dagen-före (day-ahead) och innevarande-dag (intraday) marknader i 16 europiska länder. Nord Pool är den nordiska elbörs som startades 1996 av Sverige och Norge. Tanken har varit att vi i Norden skulle hjälpa varandra i elförsörjningen och skapar en balans. Från och med 2005 utvidgades handel till resterande länder i Europa – utifrån marknadsmässiga principer – där plötslig självförsörjning och prisstabiliteten i Norge och Sverige inte längre hamnade högt på agendan. Det Marknaden som styr…………………………gladast av alla har varit Tyskland som utan tänker framåt hur det skulle ersätter sin höga energieförbrukning – när det stängde plötslig fungerande kärnkraft……………Resultat – beroende av gas från Ryssland och när detta fungerar inte längre El från Nord Pool där efterfrågan ökade priserna….. enligt min potatisbeskrivning.

VAD vill jag säger – Forskare varnade när alla partier skulle avreglerar El marknaden, och även utvidgningen av Nord Pool…………..men ingen lyssnade. Marknaden tryckte på för att tjäna pengar inte för att ger trygghet till Sverige och Norge där Elen producerades – men ingrepp i naturen via vattenkraft, vindkraft och kärnkraft……………..

Principen – och syfte uppfylldes inte – enligt

”ökar valfriheten för elkonsumenterna och skapar förutsättningar för en ökad pris- och kostnadspress inom elförsörjningen” (Prop 1994/95:222

För elmarknadens del ville man skapa ett regelverk som möjliggjorde ett ”mer rationellt utnyttjande av produktions- och distributionsresurserna” och som gav kunderna ”flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser”.