Makt och maktutövning

1.
herravälde,
herradöme,
myndighet,
auktoritet,
styre,
ledning;
förmåga,
kraft,
styrka,
ansträngning

2.
nation,
stat,
välde,
rike,
imperium;
ande,
övernaturligt väsen, väsen

3.
betydelse,
inflytande

Under mitt liv har jag stött på många av ovanstående
synonymer om maktuttrycket – både positiva
och direkt negativa. Utifrån mitt perspektiv är makt något osynligt – organisationer eller personer som har makt –
verkar ofta inom ett sammanhang där det har förmågan att har inflytande som gör att personer har förtroende och följer dessa
organisationer eller personer. Utifrån mitt yrkesliv möte jag två stora chefer
som hade detta förmågan – Paul Haeberlin och Eckart Witzigmann. Både hade höga ambitioner för sig själv och otrolig
höga krav på sina organisationer att blir världsbäst,men utgick från en individrelaterad rättvis och coachande
ledarskap.
Detta gjorde att alla kände sig som i en stor familj som jobbar mot
gemensamma mål med glädje och inspiration. Alla synpunkter har varit välkommen
i en öppen dialog som fokuserade på sakfrågor – i syfte att lyfta helheten. Dessa
två personer har präglad många av världens bästa……………..och särskild mig.

En annan typ av ledare som jag tyckte om har varit min
första förvaltningschef i Norrtälje Åse Modin – som utifrån sitt humanistiska
syn på människan och sin pedagogiska grund hade förmåga att relaterar sina beslut till verkligheten i
skolväsendet
. Men där fanns även en gedigen livserfarenhet som bottnade i
positiva och negativa upplevelser med personer och organisation. Därav
reagerade hon alltid utifrån en värdegrund som hon speglade själv – en ärlighet,
öppenhet och likvärdighet. Man kände sig trygg
och där fanns viljan att alltid göra sitt bästa för organisationen

Finns det andra
uttryck av makt
?

I min lärlingstid fanns det en tydlig maktstruktur som byggde på hierarki, auktoritet, herradöme där man degraderades till ett
hjul i en stor maskin – utan egenvärde hjulen kan alltid bytas ut.
Utvecklingspotentialen i organisation har varit låg – alla har varit fokuserade
på att anpassa sig till rådande maktstruktur. Maktstrukturer är något som jag
hittade sedan igen flera organisationer – där makten oftast har varit själva titeln i en organisation, inte vilken nytta eller
vilken utvecklande inflytande man hade
för organisationen. Det kan fungerar mycket bra när bakom titeln finns personer
som har förmåga att göra alla delaktiga,
skapa tillit och har förmåga
att ser personerna bakom yrkesprofessionen,
samt har en coachande förmåga…….där upplever den enskilda sig betydelsefull och
trivs.

En särskild form av makt är den tilldelade makten, särskild när en ny chef kommer till en organisation
och inte har förmågan att först se och förstår vart han befinner sig – utan kommer in med en egen agenda hur
allt ska vara utifrån de egna tidigare sätt att arbeta. En slags påtvingad
transformation som utgår från den tilldelade makten inte från där
organisationen befinner sig. Man tänker inte att varje person och varje
organisation befinner sig i sin egen sociokulturella kontext. Där fokuserar
makten igen på herravälde,
herradöme,
myndighet,
auktoritet,
styre,
men detta har inget med ledning att göra. Vill man kommer åt en
transformation av en organisation mot kanske andra arbetssätt eller mål – måste
man skapar sig ett förståelse för detta. Inom ovanstående organisation frodades
istället en försiktighet, ängslighet och tysthet där inte någon vågar säger
emot eller våga har en öppen dialog. När man sedan gör några ” synliga personella”
förändringar höjer man signalvärdet
att alla kanske ” sitter” löst.

Detta skapa en miljö som fokuserar mera att ”jaget” ska överleva och risken är stort
att personer som tidigare inte levererade, utnyttjar
detta tomrum för att föra fram sig hos nya herren – medlöpare som försöker skapa
sig egna fördelar istället bidrar till organisationen. Maktfokusen förstärks
ytterligare när få går och den nya chefen anställer personer ur sitt tidigare herradöme – ytterligare medlöpare.
Det är en risk för en organisation – och dess utveckling som blir detaljstyrd utifrån en åsikt –
något dagens generation på arbetsmarknaden inte vill. Särskild problematisk är
detta i offentliga verksamheter där ansvaret ligger på politiker som inte har dagliga
insyn i verksamheter och dess sociala processer. Men allt börjar ju högst uppe i
en organisation – beteenden och syn på makt – sprids oftast från topp ner genom hela organisationen. Ett varningstecken är alltid – ett stort avhopp av chefer i en organisation

Kanske varje maktutövande har sin tid för att man ska
uppskatta den andra……….Jo utifrån mina erfarenheter finns det i alla
organisationer ett stort kunnande och viljan att göra sitt bästa, det gäller
att skapa lust, arbetsglädje, tillit och
delaktighet.
Jag pratar inte om makt
– den kan formellt tilldelas utan mera som ledare
som har förmåga till inflytande och att vara en förebild.

Där
mina personliga tips