vad är Marknaden

Marknaden styrs av tillgång och efterfråga

Marknad, ibland benämnd i bestämd form som marknaden, är en handelsplats för varor och tjänster där köpare och säljare möts för att fastställa priser, utföra transaktioner och distribuera varor och tjänster. Priserna på en fri marknad styrs efter tillgång och efterfråga. Detta kallas för marknadsekonomi, till skillnad från en planekonomi där staten går in och styr priser på varor och tjänster. Det finns flera olika typer av marknader, till exempel varu- och tjänstemarknader där man säljer och köper varor och tjänster, arbetsmarknader där arbetsgivare och arbetstagare möts och arbetskraft säljs och köps och finansmarknader där man köper och säljer kapital i olika former såsom aktierobligationer, lån och räntor. Marknaden kan vara en geografisk plats eller en digital plats med handel online men termen används även abstrakt och syftar då på en summa av transaktioner.

Marknaden tar inte hänsyn till människors behov – utan är mera intresserad att skapa ett behov och efterfrågan – så att man kan erbjuder relevanta tjänster och tar betalt för detta. Det är marknadsekonomin grundprincip – att via att styra tillgång till varor och tjänster – kunna optimerar tjänster så att man kan tar relevant betalt. Hög efterfråga – litet utbud ger högre priser – Hög efterfråga – stort utbud – låga priser……………….Vad skulle du väljer ?

STATENS ANSVAR och UPPGIFT

Medborgarna väljer en Regering som ska utöver ämbetet och tar hänsyn till beslutade lagar och förordningar.

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna


2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Min fråga är om en regering vill främjar tillgången till exempel EL för att säkerställer att alltid utbudet är större än behovet för att skapa ”rimliga” priser enligt marknadsekonomins principer – ska själva marknaden säger ifrån ? Staten kan ju använder sig av sina statlig ägda bolag för att tjänar medborgarna – och inte marknaden.

Det är en stor intressekonflikt – särskild för borgerliga regeringar – men det ska ju alltid har medborgarnas och statens bästa i blicken – vid beslut och satsningar. Annars gynnar man särintressen – och inte allmänheten.